Кодекс на практиките на МОТ по ХИВ/СПИН и света на труда

Този кодекс е продукт на сътрудничеството на МОТ със социалните й партньори, както и на сътрудничеството с международните й партньори. Той дава безценни практически указания на политикотворците, организациите на работодателите и работниците и другите социални партньори за формулиране и установяване на подходяща политика на работното място, програми за превенция и грижа, и за въвеждане на стратегии по отношение на работниците в неформалните отрасли.

ХИВ/СПИН представлява сериозна заплаха за света на труда: тя засяга най-продуктивната част от работната сила, намалявайки доходите и налагайки огромни разходи на предприятията във всички отрасли в резултат от понижената продуктивност, повишените разходи за труд и загубата на умения и опит. Освен това, ХИВ/СПИН засяга фундаменталните права при работа, особено по отношение на дискриминацията и заклеймяването на работниците и хората, живеещи с или засегнати от ХИВ/СПИН. Епидемията и нейните последици засягат най-уязвимите групи, включително жените и
децата, като по този начин увеличават съществуващото неравенство между половете и утежняват проблема с детския труд. Затова МОТ е решена да направи твърдо заявление чрез Кодекса на практиките по ХИВ/СПИН и света на труда. Кодексът ще бъде инструмент, съдействащ за предотвратяване на разпространението на епидемията, за смекчаване на въздействието й върху работниците и техните семейства и за осигуряване на социална закрила, която да помогне в справянето с болестта. Той засяга основни принципи като признаването на ХИВ/СПИН за проблем на работното място, недискриминация в заетостта, равенство на половете, скриниране и поверителност, социален диалог, превенция и грижа и подкрепа, като база за справяне с епидемията на работното място.